Δείκτες ΧΑ
Γενικός 822,33 0,40%
FTSE/X.A. Large Cap 2.163,74 0,14%
FTSE/X.A. Mid Cap 1.729,39 1,42%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/X.A. Large Cap 0,00
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1293 0,89%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8843 0,49%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 126,304 1,42%
Γενικός Δείκτης ΧΑ