Δείκτες ΧΑ
Γενικός 591,23 0,39%
FTSE/X.A. Large Cap 1.563,56 0,34%
FTSE/X.A. Mid Cap 1.379,06 2,58%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/X.A. Large Cap 0,00
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,0923 0,33%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8946 0,08%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 113,665 0,22%
Γενικός Δείκτης ΧΑ