Δείκτες ΧΑ
Γενικός 797,52
FTSE/X.A. Large Cap 241,22 1,62%
FTSE/X.A. Mid Cap 923,81 2,69%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/X.A. Large Cap 243,00 4,18%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1114
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,7135
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 136,48 -0,03%
Γενικός Δείκτης ΧΑ