Δείκτες ΧΑ
Γενικός 590,05 1,10%
FTSE/X.A. Large Cap 162,59 0,69%
FTSE/X.A. Mid Cap 672,12 3,74%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/X.A. Large Cap 0,00
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,149 -0,05%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,7923 0,17%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 122,883 0,25%
Γενικός Δείκτης ΧΑ