Δείκτες ΧΑ
Γενικός 634,82 -2,30%
FTSE/X.A. Large Cap 187,72 -2,34%
FTSE/X.A. Mid Cap 761,54 0,16%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/X.A. Large Cap 197,00 -0,13%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,0567 -0,01%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,7019 0,02%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 130,18 -0,03%
Γενικός Δείκτης ΧΑ