Δείκτες ΧΑ
Γενικός 562,57 0,16%
FTSE/X.A. Large Cap 1.496,26 0,27%
FTSE/X.A. Mid Cap 1.181,12 -0,62%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/X.A. Large Cap 0,00
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1161 -0,24%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8517 -0,22%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 114,378 0,23%
Γενικός Δείκτης ΧΑ