Προϋποθέσεις χρήσεως & Διαδικασία ενεργοποιήσεως της υπηρεσίας

Για τη χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Υπογραφή Συμβάσεως Επενδυτικών Υπηρεσιών του Ομίλου Alpha Bank, περιλαμβανομένης της συμπληρώσεως του επενδυτικού ερωτηματολογίου
 • Ύπαρξη κωδικού επενδυτή στην Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. και λογαριασμού καταθέσεων στην Alpha Bank, ανεξαρτήτως χρηματικού υπολοίπου
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς η υπηρεσία παρέχεται στην αγγλική
 • Για την έναρξη των συναλλαγών απαιτείται κατάθεση κατ’ ελάχιστο ποσού USD 5.000 (πέντε χιλιάδες Δολάρια Η.Π.Α.) ή του ισόποσου σε Ευρώ
 • Εξοικείωση με τα προσφερόμενα προϊόντα και τις διεθνείς αγορές
 • Ο Πελάτης θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση (email).

Η Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. αναλαμβάνει

 • Το άνοιγμα κωδικού επενδυτή, περιλαμβανομένης της συλλογής και αποστολής των αναγκαίων εγγράφων ταυτοποιήσεως
 • Την έκδοση πινακιδίων
 • Την παροχή ενημερώσεως για εταιρικές πράξεις και εξάσκηση των σχετικών δικαιωμάτων
 • Την ασφάλεια των συναλλαγών (Όνομα Συνδρομητή, Προσωπικός Κωδικός Ασφαλείας, Πρόσθετος Κωδικός Ασφαλείας)
 • Την εκτέλεση εντολών από τη Διεύθυνση Διεθνών Αγορών της Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε περίπτωση αδυναμίας προσβάσεως (ισχύει επιπλέον χρέωση).

Βήματα ενεργοποιήσεως της υπηρεσίας ALPHA GLOBAL TRADING

BHMA 1

Για υφιστάμενους πελάτες της Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ο πελάτης θα πρέπει να προσκομίσει συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα κάτωθι συμβατικά έγγραφα (μπορείτε να τα λάβετε μέσω email επικοινωνώντας με την Υπηρεσία Εξυπηρετήσεως Πελατών της Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., 210 370 5700, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00 – 18:00, alphatrade@alphafinance.gr): 

 • Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ALPHA GLOBAL TRADING 
 • Ερωτηματολόγιο για το άνοιγμα λογαριασμού ALPHA GLOBAL TRADING 
 • W8BEN

Επίσης θα πρέπει να προσκομισθούν τα παρακάτω:

 • Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως (ΑΔΤ, Διαβατήριο, Δίπλωμα Οδήγησης). Τα στοιχεία στο Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως δεν πρέπει να είναι χειρόγραφα 
 • Πιστοποιητικό Διευθύνσεως Κατοικίας (Αντίγραφο λογαριασμού τραπέζης, Εκκαθαριστικό εφορίας κλπ)
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Για νέους πελάτες της Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. επιπροσθέτως των παραπάνω απαιτούνται:

 • Υπογραφή Συμβάσεως Επενδυτικών Υπηρεσιών του Ομίλου Alpha Bank, περιλαμβανομένης της συμπληρώσεως του επενδυτικού ερωτηματολογίου
 • Πρόσθετοι Όροι για συναλλαγές μέσω της Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 • Τραπεζικός Λογαριασμός Alpha Bank
 • Eνεργό ALPHATRADE (Προσωπικός Κωδικός Ασφαλείας - ΡΙΝ).

BHMA 2

Μετά την παραλαβή από την Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. των υπογεγραμμένων συμβατικών εγγράφων σας και των απαραίτητων εγγράφων ταυτοποιήσεως, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο θα ενημερωθείτε ότι η εγγραφή σας έχει ολοκληρωθεί και θα σας γνωστοποιείται το Όνομα Συνδρομητή (User Name) που θα χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στην υπηρεσία. Για λόγους ασφαλείας, θα παραλάβετε με δεύτερο ηλεκτρονικό μήνυμα τον Προσωρινό Προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας σας.

Παράλληλα μέσω απλού ταχυδρομείου θα σας αποσταλεί η κάρτα Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας.
Αφού παραλάβετε το Όνομα Συνδρομητή και τον Προσωρινό Προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας, καθώς και την κάρτα Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας, πρέπει οπωσδήποτε να καλέσετε την Υπηρεσία Εξυπηρετήσεως Πελατών της Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. για να προβείτε στην υποχρεωτική αλλαγή του Προσωρινού Προσωπικού Κωδικού Ασφαλείας. Για την ταυτοποίησή σας θα σας ζητηθεί ο Προσωπικός Κωδικός Ασφαλείας (ΡΙΝ) του ALPHATRADE.

Μετά την ολοκλήρωση της αλλαγής του Προσωρινού Προσωπικού Κωδικού Ασφαλείας, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα σχετικά με την κατάθεση του απαιτούμενου χρηματικού ποσού προς ενεργοποίηση της υπηρεσίας, καθώς και το έντυπο ‘ALPHA GLOBAL TRADING ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ’.

Σας ενημερώνουμε ότι τα παραπάνω ηλεκτρονικά μηνύματα θα σας αποσταλούν μέσω της υπηρεσίας κρυπτογραφήσεως του Ομίλου Alpha Bank.

Η υπηρεσία ALPHA GLOBAL TRADING θα ενεργοποιηθεί εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία καταθέσεως του απαιτουμένου χρηματικού ποσού.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με το άνοιγμα κωδικού επενδυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρετήσεως Πελατών της Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. (210 370 5700, Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-18:00, alphatrade@alphafinance.gr).