Βρίσκεστε εδώ : Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα : Προϊόντα και Υπηρεσίες : Συναλλαγές με Πίστωση

Συναλλαγές με Πίστωση (Margin Financing)

Η ALPHA FINANCE παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της να αγοράζουν με πίστωση μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Έχοντας στην κατοχή τους ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών μπορούν, χρησιμοποιώντας τη ρευστότητα που τους παρέχει η ALPHA FINANCE, να αγοράζουν νέες μετοχές χωρίς να καταβάλλουν το τίμημα των αγορών τους.

Ως εξασφάλιση της παρεχόμενης πιστώσεως, η ALPHA FINANCE ενεχυριάζει τις μετοχές τους, οι οποίες συνιστούν το «Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας», καθώς και όλες τις μετοχές που αγοράζονται με πίστωση.

Η λειτουργία του Margin Financing
Με την υπογραφή της συμβάσεως, οι πελάτες της
ALPHA FINANCE υποδεικνύουν τις μετοχές που θα αποτελέσουν το «Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας» και είναι έτοιμοι να κάνουν χρήση της παρεχόμενης πιστώσεως. Η ρευστότητα που τους παρέχει η ALPHA FINANCE είναι διαθέσιμη, όποτε οι πελάτες κρίνουν ότι οι συνθήκες της αγοράς τους εξυπηρετούν. Οι αναλογούντες, σύμφωνα με το εκάστοτε επιτόκιο, τόκοι υπολογίζονται επί της χρησιμοποιούμενης πιστώσεως.             
Για την προστασία τους, οι μετοχές που περιλαμβάνονται στο «Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας» αξιολογούνται και σταθμίζονται. Το ύψος της πιστώσεως είναι δυνατόν να φθάσει έως το ποσοστό του 60% της σταθμισμένης αξίας του «Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας».

Ευκαιρίες/Κίνδυνοι του Margin Financing
Κάνοντας χρήση του Margin Financing οι πελάτες της ALPHA FINANCE αποκτούν τη δυνατότητα να έχουν στην κατοχή τους μετοχές αξίας μεγαλύτερης από το επιτρεπτό όριο των μετρητών διαθεσίμων τους. Αυτό σημαίνει ότι, σε μία ενδεχόμενη άνοδο των τιμών των μετοχών, συμμετέχουν όντας σε πλεονεκτική θέση και επιτυγχάνοντας, κατά συνέπεια, μεγαλύτερες αποδόσεις. Βεβαίως, αναλαμβάνουν και μεγαλύτερο κίνδυνο, καθώς ενδεχόμενη μείωση στις τιμές των μετοχών θα προκαλέσει μεγαλύτερη ζημία.

Παράδειγμα
Έστω ότι έχετε στην κατοχή σας μετοχές αξίας Ευρώ 70.000, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία του «Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας». Χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη πίστωση μπορείτε να αγοράσετε μετοχές αξίας Ευρώ 30.000, δημιουργώντας έτσι ένα «Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας» συνολικής αξίας Ευρώ 100.000. Συνεπώς, δανειζόμενος από την ALPHA FINANCE, δημιουργείτε ένα χαρτοφυλάκιο με αξία μεγαλύτερη από αυτή που σας επιτρέπει η δική σας ρευστότητα, επιτυγχάνοντας μόχλευση των αποδόσεών σας.

Στον πίνακα που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε πώς λειτουργεί ο μηχανισμός της μοχλεύσεως στη δημιουργία των κερδών ή ζημιών του «Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας», η οποία βοηθά στην επίτευξη αποδόσεων υψηλότερων της αντίστοιχης μεταβολής των τιμών των μετοχών που έχετε στο «Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας». Βεβαίως, κατ’ αντιστοιχία αυξάνονται και οι δυνητικές ζημίες οι οποίες υπερβαίνουν την πτωτική μεταβολή των τιμών των μετοχών.

Μεταβολή τιμών των μετοχών

Αξία Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας σε Ευρώ

Πίστωση σε Ευρώ

Κέρδος ή Ζημία επί του αρχικού κεφαλαίου Ευρώ 70.000

Ποσοστό Κέρδους ή Ζημίας

50%

150.000

30.000

50.000

71,4%

25%

125.000

30.000

25.000

35,7%

10%

110.000

30.000

10.000

14,3%

0%

100.000

30.000

0

0%

-10%

90.000

30.000

-10.000

-14,3%

-25%

75.000

30.000

-25.000

-35,7%

-50%

50.000

30.000

-50.000

-71,4%

Η υπηρεσία Εξυπηρετήσεως Πελατών βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, στον τηλέφωνο 210 370 5700 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση alphatrade@alphafinance.gr.