Βρίσκεστε εδώ : Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα : Προϊόντα και Υπηρεσίες : Συναλλαγές με Πίστωση : Συναλλαγές με Διήμερη Πίστωση

Συναλλαγές με Διήμερη Πίστωση (Margin T+2)

Παροχή Διήμερης Πιστώσεως - Margin T+2
Η Alpha Finance σας παρέχει τη δυνατότητα να αγοράζετε μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με πίστωση.  Έχοντας στην κατοχή σας ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών μπορείτε, χρησιμοποιώντας τη ρευστότητα που σας παρέχει η Alpha Finance, να αγοράσετε νέες μετοχές χωρίς να καταβάλλετε το τίμημα των αγορών σας.

Ως εξασφάλιση της παρεχόμενης πιστώσεως, η Alpha Finance ενεχυριάζει τις μετοχές σας, οι οποίες συνιστούν το «Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας», καθώς και όλες τις μετοχές που αγοράζονται με πίστωση.

Η λειτουργία του Margin T+2
Με την υπογραφή της συμβάσεως, υποδεικνύετε τις μετοχές που θα αποτελέσουν το «Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας» και είστε έτοιμοι να κάνετε χρήση της παρεχόμενης πιστώσεως.  Η ρευστότητα που σας παρέχει η Alpha Finance είναι διαθέσιμη, όποτε εσείς κρίνετε ότι οι συνθήκες της αγοράς σας εξυπηρετούν. Οι αναλογούντες, σύμφωνα με  το εκάστοτε επιτόκιο, τόκοι υπολογίζονται επί της χρησιμοποιούμενης πιστώσεως.             
Για τη δική σας προστασία, οι μετοχές που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας αξιολογούνται και σταθμίζονται. Το ύψος της πιστώσεως είναι δυνατόν να φθάσει έως το ποσοστό του 60% της σταθμισμένης αξίας του «Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας» και έως το μέγιστο ποσό πιστώσεως που περιλαμβάνεται στην υπογεγραμμένη Σύμβαση Παροχής Τριήμερης Πιστώσεως .

Στα πλαίσια του Margin T+2,υποχρέωσή σας είναι να αποπληρώσετε το τίμημα της εκάστοτε αγοράς με πώληση ίσης ή μεγαλύτερης αξίας ή/και κατάθεση μετρητών. Η πώληση θα πρέπει να διενεργηθεί εντός της προθεσμίας εκκαθαρίσεως της συναλλαγής αγοράς, δηλ. εντός δύο εργασίμων ημερών (έωςT+2) από την ημέρα εκτελέσεως της συναλλαγής (T) ενώ η κατάθεση μετρητών κατά την ημέρα εκκαθαρίσεως (T+2). Συνεπώς, η μέγιστη διάρκεια πιστώσεως είναι οι δύο εργάσιμες ημέρες.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Alpha Finance ΑΕΠΕΥ θα πρέπει την επόμενη ημέρα της εκκαθαρίσεως της συναλλαγής αγοράς (Τ+3) να προχωρήσει σε ισόποση με την αξία της αγοράς, εκποίηση στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας.

Ευκαιρίες/Κίνδυνοι του Margin Financing
Κάνοντας χρήση του Margin Financing οι πελάτες της ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. αποκτούν τη δυνατότητα να έχουν στην κατοχή τους μετοχές αξίας μεγαλύτερης από το επιτρεπτό όριο των μετρητών διαθεσίμων τους. Αυτό σημαίνει ότι, σε μία ενδεχόμενη άνοδο των τιμών των μετοχών, συμμετέχουν όντας σε πλεονεκτική θέση και επιτυγχάνοντας, κατά συνέπεια, μεγαλύτερες αποδόσεις. Βεβαίως, αναλαμβάνουν και μεγαλύτερο κίνδυνο, καθώς ενδεχόμενη μείωση στις τιμές των μετοχών θα προκαλέσει μεγαλύτερη ζημία.

Παράδειγμα
Έστω ότι έχετε στην κατοχή σας μετοχές αξίας Ευρώ 70.000, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία του «Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας». Χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη πίστωση μπορείτε να αγοράσετε μετοχές αξίας Ευρώ 30.000, δημιουργώντας έτσι ένα «Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας» συνολικής αξίας Ευρώ 100.000. Συνεπώς, δανειζόμενος από την ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ., δημιουργείτε ένα χαρτοφυλάκιο με αξία μεγαλύτερη από αυτή που σας επιτρέπει η δική σας ρευστότητα, επιτυγχάνοντας μόχλευση των αποδόσεών σας.

Στον πίνακα που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε πώς λειτουργεί ο μηχανισμός της μοχλεύσεως στη δημιουργία των κερδών ή ζημιών του «Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας», η οποία βοηθά στην επίτευξη αποδόσεων υψηλότερων της αντίστοιχης μεταβολής των τιμών των μετοχών που έχετε στο «Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας». Βεβαίως, κατ’ αντιστοιχία αυξάνονται και οι δυνητικές ζημίες οι οποίες υπερβαίνουν την πτωτική μεταβολή των τιμών των μετοχών.

Μεταβολή τιμών των μετοχών

Αξία Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας σε Ευρώ

Πίστωση σε Ευρώ

Κέρδος ή Ζημία επί του αρχικού κεφαλαίου Ευρώ 70.000

Ποσοστό Κέρδους ή Ζημίας (%)

50%

150.000

30.000

50.000

71,4%

25%

125.000

30.000

25.000

35,7%

10%

110.000

30.000

10.000

14,3%

0%

100.000

30.000

0

0%

-10%

90.000

30.000

-10.000

-14,3%

-25%

75.000

30.000

-25.000

-35,7%

-50%

50.000

30.000

-50.000

-71,4%

Η υπηρεσία Εξυπηρετήσεως Πελατών βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, στο τηλέφωνο 210 370 5700 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση alphatrade@alphafinance.gr.