Βρίσκεστε εδώ : Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα : Γενική Ρήτρα

Γενική Ρήτρα Περιορισμού Ευθύνης

Ως προς τις Οικονομικές Ειδήσεις
Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν αντληθεί από πηγές που η ALPHA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εφεξής "ALPHA FINANCE") κρίνει ως αξιόπιστες, δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη ως προς το αν είναι ακριβείς ή ολοκληρωμένες και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες. Οι πληροφορίες αυτές επιπροσθέτως δεν συνιστούν με κανένα τρόπο επενδυτικές συμβουλές ή προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση μετοχών. Κανένα τμήμα αυτών των πληροφοριών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εκδότη. 

Ως προς την λήψη παραγγελιών
Η παρούσα ιστοσελίδα δίνει την δυνατότητα στην ALPHA FINANCE να αποδέχεται παραγγελίες εφόσον ο Επενδυτής έχει ζητήσει και λάβει την σχετική άδεια πρόσβασης και πάντοτε σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης. Η καταχώρηση και μόνο της παραγγελίας του Επενδυτή δεν συνεπάγεται και την αποδοχή της από την ALPHA FINANCE, η οποία συντελείται με την εκτέλεση της παραγγελίας και μόνο κατά τον βαθμό και στην έκταση της εκτέλεσής της. Ο Επενδυτής φέρει την ευθύνη της επιλογής του τρόπου με τον οποίο θα διαβιβάσει την παραγγελία του προς την ALPHA FINANCE και έχει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν προβλήματα του διαδικτύου ή των τηλεφωνικών δικτύων γενικότερα, τα οποία δεν του επιτρέπουν την επιτυχή διαβίβαση της παραγγελίας του προς την ALPHA FINANCE, απαλλασσόμενης της τελευταίας από οποιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση αυτή.
Η ALPHA FINANCE δεν ευθύνεται επίσης για οποιοδήποτε νομικό ελάττωμα της παραγγελίας, για λάθος ή ανακρίβεια στην διαβίβαση εντολών από τον Επενδυτή, για παρεμβολές ή πλαστοπροσωπίες, για σπάσιμο κωδικών, εσφαλμένη αναγραφή ή διαβίβαση μηνύματος καθώς και για οποιουδήποτε είδους πρόβλημα που σχετίζεται με το εν λόγω μέσο επικοινωνίας.

Ως προς τις Οικονομικές Αναλύσεις και Ανασκοπήσεις
Οι Οικονομικές Αναλύσεις / Ανασκοπήσεις που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν παρέχουν σε καμία περίπτωση επενδυτικές συμβουλές ως προς οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα χρηματοπιστωτικά μέσα. Σκοπός της ALPHA FINANCE είναι η έκφραση αξιολογικών κρίσεων για πιθανές ή υφιστάμενες επενδυτικές τοποθετήσεις, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωση προς τους πελάτες της. Η ALPHA FINANCE δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική επιλογή των πελατών της, δεδομένου ότι οι τελευταίες είναι προϊόν της απόλυτης και ελεύθερης επιλογής τους. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις Οικονομικές Αναλύσεις / Ανασκοπήσεις, έχουν αντληθεί από πηγές που η ALPHA FINANCE κρίνει ως αξιόπιστες, δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη ως προς το αν είναι ακριβείς ή ολοκληρωμένες και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες. Όλες οι απόψεις, προτάσεις και εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτές τις Οικονομικές Αναλύσεις / Ανασκοπήσεις, αποτελούν την κρίση της ALPHA FINANCE κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κανένα τμήμα αυτών των Οικονομικών Αναλύσεων / Ανασκοπήσεων δεν μπορεί να αναπαραχθεί με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εκδότη.