Βρίσκεστε εδώ : Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα : Η Εταιρία

Η Εταιρία

Η ALPHA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εφεξής "ALPHA FINANCE") είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Η Εταιρία φέροντας το κύρος και τη βαρύτητα του Ομίλου της Alpha Bank, στοχεύει στην συνεπή και συνεχή παροχή ολοκληρωμένων, δημιουργικών και ευέλικτων επενδυτικών λύσεων, σε όλο το εύρος της πελατειακής της βάσεως.

Η ALPHA FINANCE απευθύνεται σε Ιδιώτες Πελάτες, Επαγγελματίες  Πελάτες και Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να διενεργήσουν συναλλαγές σε μετοχές, αξίες και παράγωγα προϊόντα. Οι τόποι εκτελέσεως μπορεί να είναι Οργανωμένες Αγορές και Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγματεύσεως στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ παρέχεται η δυνατότητα εκτελέσεως συναλλαγών εκτός αγορών (O-T-C).

Αρχή της ALPHA FINANCE αποτελεί η έγκυρη και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της, επιτυγχάνοντας μακροχρόνιες σχέσεις που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, την εχεμύθεια, την αξιοπιστία, την ακρίβεια της πληροφορήσεως και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Η Εταιρία θέτει συνεχώς σε υψηλή προτεραιότητα την εκπαίδευση του Προσωπικού της και επενδύει σταθερά στα πιο εξελιγμένα συστήματα πληροφορικής και ελεγκτικών διαδικασιών.

Η ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Αρ. Αδείας Λειτουργίας 42/13.04.1989
Υπουργείο Αναπτύξεως, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19420/06/Β/89/01, Γ.Ε.ΜΗ. 1176701000