Βρίσκεστε εδώ : Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα : Η Εταιρία : Δημοσιοποίηση Πληροφοριών

Δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν την ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Η ΑΛΦΑ FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. (εφεξής η «Εταιρία»), κατόπιν της επιστολής 5084/30.12.2016 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δημοσιοποιεί τις κάτωθι πληροφορίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 81, 83 και 84 N.4261/2014 και τα άρθρα 435 παράγραφος 2 στοιχείο γ και 450 του Κανονισμού ΕΕ 575/2013.*

Η Εταιρία είναι κατά 100% θυγατρική της Alpha Bank, η οποία υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4261/2014 και στον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 σε ενοποιημένη βάση, και ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζει η Alpha Bank σε θέματα Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Πολιτικής Αποδοχών.
Οι ανωτέρω δημοσιοποιήσεις αφορούν στο πλαίσιο Εταιρικής Διακυβερνήσεως και της Πολιτικής Αποδοχών.

    1. Εταιρική Διακυβέρνηση
H Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Κώδικα Εταιρικής Διακυβερνήσεως, ο οποίος ορίζει το πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γραμμές. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, ορίζει τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, καθώς και των Επιτροπών και των Συμβουλίων της Εταιρίας. (Για να διαβάσετε τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβερνήσεως της Εταιρίας πατήστε εδώ).

    2. Διοικητικό Συμβούλιο 
        2.1. Όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της αξιολογήσεως της καταλληλότητος και αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξετάζει την εντιμότητα, ακεραιότητα, φήμη, επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια των Μελών, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και συνετή διαχείριση της Εταιρίας.Όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ευρεία διοικητική εμπειρία και κατέχουν χρηματοοικονομικές γνώσεις και επαγγελματικές εμπειρίες και δεξιότητες που σχετίζονται με δραστηριότητες του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα. Επιπροσθέτως κατέχουν αποδεδειγμένα ικανότητες παραγωγικής σκέψεως, καθώς και τη δυνατότητα εποικοδομητικής και αποτελεσματικής συνεργασίας σε ομαδικό περιβάλλον.

        2.2.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από δύο (2) Εκτελεστικά και έξι (6) Μη Εκτελεστικά μέλη.

    3. Πολιτικές Αποδοχών – Μεταβλητά Στοιχεία Αποδοχών – Επιτροπή Αποδοχών
        3.1. Για να διαβάσετε την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας πατήστε εδώ.

        3.2. Η εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών αφορά πρόσωπα, είτε με εξαρτημένη, είτε με ανεξάρτητη σχέση εργασίας και καλύπτει το σύνολο των αποδοχών, ήτοι:  
            • σταθερές αποδοχές, μισθούς, 
            • μεταβλητές αποδοχές,
            • παροχές συνδεδεμένες με τη θέση εργασίας.

Η μεταβλητή συνιστώσα της συνολικής ανταμοιβής είναι προαιρετική και μπορεί να διαφέρει από έτος σε έτος. Για την καταβολή της λαμβάνονται υπ’ όψιν η επίτευξη στόχων της εκάστοτε μονάδας, αλλά και συνολικά της Εταιρίας, καθώς και η ατομική επίδοση, βάσει των εκάστοτε κριτηρίων αξιολόγησης. Προτεραιότητα αποτελεί η ισορροπία μεταξύ της σταθερής και μεταβλητής συνιστώσας της αμοιβής, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση του αναλαμβανομένου κινδύνου. Η αρχή για τη μη ανάληψη υπερβολικού κινδύνου διασφαλίζεται από το Συμβούλιο Εργασιών, την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

To πλαίσιο της παρούσης πολιτικής αποδοχών ενσωματώνει, εκτός της γενικότερης μεθοδολογίας, και τις προβλέψεις του Νόμου 4261/2014. Η σωστή και επιλεκτική εφαρμογή πολιτικής μεταβλητών αποδοχών θεωρείται ως απαραίτητο εργαλείο διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων.

        3.3. Η Εταιρία ως 100% θυγατρική της Alpha Bank, έχει αναθέσει την διεκπεραίωση των σχετικών κατά νόμον υποχρεώσεων της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρίας, στην Επιτροπή Αποδοχών της Alpha Bank.

    4. Ίδια Κεφάλαια 
Για τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που απαιτούνται με βάση το άρθρο 437 του Κανονισμού ΕΕ 575/2013 πατήστε εδώ.

*Η Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού ΕΕ 575/2013 και τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003,σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, δεν υπόκειται σε υποχρεωτικές εποπτικές δημοσιοποιήσεις σε ατομική βάση.