Βρίσκεστε εδώ : Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα : Η Εταιρία : Διοικητική Διάρθρωση

Διοικητική Διάρθρωση

Η ALPHA FINANCE δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση της οργανωτικής της δομής, βελτιώνοντας διαρκώς τις εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας, επενδύοντας παράλληλα στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

Στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένων, δημιουργικών και ευέλικτων υπηρεσιών, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Ιωάννης Μ. Εμίρης, Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking, ΑLPHA BANK

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Πάρις Μ. Βασιλειάδης, ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Εντεταλμένος Σύμβουλος

Ιωάννης Σ. Μοναστηριώτης, ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Μέλη

Γεώργιος Β. Μιχαλόπουλος, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων,
ALPHA BANK

Κωνσταντίνος Ρ. Δορκοφίκης, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking,
ALPHA BANK

Νικόλαος Ρ. Χρυσανθόπουλος, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής,
ALPHA BANK

Ευάγγελος Π. Καλαμάκης, Διευθυντής Διεύθυνσης Επενδυτικής Τραπεζικής,
ALPHA BANK

Ζαφειρώ Χ. Χαμπούρη, Υποδιευθύντρια Διεύθυνσης Κινδύνων Αγοράς και Λειτουργικών Κινδύνων, ALPHA BANK