Χρηματιστήριο Αθηνών - Μετοχές ΠΙΣΩ

Πώς εισπράττω τα μερίσματα από τις μετοχές που έχω στο χαρτοφυλάκιο μου;

Κατόπιν τροποποίησης της χρηματιστηριακής νομοθεσίας (Απόφαση υπ΄ αριθμ. 24/367/22.12.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) απαραίτητη προϋπόθεση για την είσπραξη μερισμάτων αποτελεί η ύπαρξη έγγραφης εξουσιοδότησης  από εσάς προς την Alpha Finance ειδικά για το σκοπό αυτό.

Το ποσόν του μερίσματος θα εισπράττεται για λογαριασμό σας από την Alpha Finance και θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό σας που τηρείτε στην Alpha Bank, τον αριθμό του οποίου πρέπει να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως.

Εφόσον επιθυμείτε την είσπραξη των μερισμάτων σας από την Alpha Finance, θα πρέπει να υπογράψετε, μέσω οποιουδήποτε Καταστήματος της Alpha Bank, την Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και τους Πρόσθετους Όρους για τις συναλλαγές σας, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το Έντυπο Εξουσιοδότησης για την είσπραξη των μερισμάτων.